Odhad půdy ZDARMA od FARMY.CZ
Zde naleznete na jednom místě informace o různých cenách zemědělské půdy.

1. Cena zemědělské půdy podle katastrálního území

Ceny pro rok 2022 - uvádíme ceny pro jednotlivá katastrální území platné od 1.1.2022 a ceny v minulých letech.

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

( Tržní ceny půdy zjistíte na www.CENOVA-MAPA-PUDY.cz )

Ceny dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášek 344/2015 Sb., 432/2016 Sb., 403/2017 Sb., 288/2018 Sb., 318/2019 Sb., 548/2020 Sb. a 453/2021 Sb. Tato cena se využívá především pro výpočet daně z nemovitých věcí X§ 5 (1) zákona o dani z nemovitých věcí č.338/1992 Sb. Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m² průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m² ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v §17 tohoto zákona. Nápověda. Více informací o této dani, aktuální formuláře a pokyny naleznete ZDE.

2. Cena zemědělské půdy podle BPEJ

Ceny pro rok 2022 - ceny pro BPEJ platné od 1.1.2014 až dosud a předcházející ceny platné do 2013.

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE BPEJ

Ceny dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. - oceňovací vyhláška (ke stažení ZDE) s účinností od 1.1.2014. Tato cena se využívala pro účely ocenění konkrétních pozemků, dříve především pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, která byla v roce 2020 zrušena (info o zrušení daně ZDE).
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků je pětimístný číselný kód, který vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení XBPEJ První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 – 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 – 9). Nápověda.

3. Tržní cena zemědělské půdy

Tržní cena půdy se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 20-45 Kč/m2 zemědělské půdy (stav 1/2022), v opravdu kvalitních lokalitách i více. Pro vyhledání ceny v konkrétním katastrálním území jděte na www.CENOVA-MAPA-PUDY.cz. Více podrobných informací o trhu s půdou naleznete také ve ZPRÁVÁCH O TRHU S PŮDOU publikovaných naší společností.

Mapu tržních cen půdy ČR v grafické podobě naleznete ZDE:

Častým vodítkem pro určení očekávané tržní ceny za zemědělské pozemky je “úřední cena dle BPEJ”, která naznačuje kvalitu pozemků. Skutečná tržní cena ale může být až několikanásobně vyšší. Na tržní cenu mají vliv zejména následující skutečnosti:

  • kvalita pozemků pro zemědělské účely (lze často odvodit z „úřední ceny“ dle BPEJ),
  • podmínky nájemní smlouvy se současným uživatelem pozemků,
  • druh pozemků (orná půda, trvalé travní porosty, jiné),
  • poloha pozemků v krajině a atraktivnost lokality,
  • celková výměra a počet samostatných pozemků, tvar pozemků,
  • přístup k pozemkům,
  • průběh pozemkových úprav v lokalitě,
  • evidence pozemků (zjednodušená evidence nebo evidence katastru nemovitostí),
  • konkurence mezi kupujícími v dané lokalitě.

4. Odhadní cena zemědělské půdy (dle znaleckého posudku)

Při stanovení tzv. odhadní ceny se vychází ze zákona o oceňování a oceňovací vyhlášky. Dle této vyhlášky se při ocenění zemědělských pozemků vychází z ceny dle BPEJ (viz. výše - "cena dle BPEJ"). Odhadní cena nemá přímou souvislost s tržní cenou a většinou je tržní cena výrazně vyšší než cena odhadní.

VYHLEDÁVÁNÍ přirážky k základní ceně zem. pozemků dle kat. území *

* Data poskytnutá Ministerstvem financí (údaje mají informativní charakter a jsou zveřejněny jako pracovní pomůcka. Ve sporných případech nenahrazují související informace, které mohou vyplývat jednak z mapových podkladů nebo mohou být následkem demografického vývoje v obcích /přechod do kategorie obcí s vyšším či nižším počtem obyvatel/, popř. jejich příčinou mohou být integrační či desintegračními kroky obcí nebo jejich částí)

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist